Vælg en side

Forretningsbetingelser

Ved enhver henvendelse til Carlsen Advokater undersøges det, hvorvidt der foreligger inhabilitet eller interessekonflikt. Konstateres dette, henviser vi gerne til anden kyndig bistand.

Hvidvaskloven
Carlsen Advokater er som advokatvirksomhed omfattet af hvidvasklovens regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Dette bevirker, at vi skal indhente og opbevare identitetsoplysninger på alle vore klienter.

Når sagen oprettes, indhenter vi oplysninger om klientens navn, adresse og CPR-nr. ved at klienten fremsender kopi af enten pas eller kørekort. Er der tale om en virksomhed eller et selskab oplyses CVR-nr. og ovennævnte identitetsoplysninger indhentes for ejere og ansvarlige deltagere. Disse personoplysninger opbevares aflåst på kontorets adresse i Silkeborg.

Desuden indhentes samtykke til behandling af persondata i forbindelse med sagens oprettelse.

Carlsen Advokater opbevarer sagens akter i 5 år efter klientforholdets ophør, såfremt sagen er omfattet af loven om hvidvask, hvorefter de destrueres. Sager, som ikke er omfattet af loven om hvidvask, destrueres efter 2 år.

Opbevaring og behandling af persondata
Til brug for vores sagsbehandling, arkiverer og journaliserer vi elektroniske og fysiske sagsakter, herunder personoplysninger og personfølsomme oplysninger (CPR-nr, hvis det er nødvendigt for sagens behandling).

Vi har brug for oplysningerne til at kunne varetage sagen ordentligt. Klientens samtykke til behandling af persondata kan til enhver tid trækkes tilbage, ligesom klienten til enhver tid har krav på at få oplyst, hvilke oplysninger vi har på klienten.

Læs vores politik for behandling af personoplysninger her.

Bankforbindelse
Alle midler, som betroes Carlsen Advokater, forvaltes i henhold til de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Midlerne indsættes og forrentes på samleklientbankkonti hos vores bankforbindelse, Handelsbanken.

Regler om indskydergaranti ved pengeinstitutters konkurs, betyder at der gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken. 

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €.

Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

 

 

Honorar m.v.
Carlsen Advokater yder bistand i overensstemmelse med de gældende regler for advokaters arbejde.

Hos Carlsen Advokater bestræber vi os på, at klienten altid møder det samme ansigt. Advokaten og klienten aftaler løbende arbejdets omfang og udførelse, herunder inddragelse af anden sagkyndig bistand.

Carlsen Advokater fastsætter honoraret i forhold til arbejdets omfang, opnåede resultater, eventuelt tidspres m.v.

Private klienter modtager altid forlods et overslag eller efter omstændighederne en redegørelse for, hvorledes salæret beregnes. Vi anmoder ofte om at der indbetales depositum til dækning dækning af diverse udlæg samt til sikkerhed for diverse omkostninger. Advokatfirmaet har ret til at foretage løbende acontoafregning.

Kontakt os for oplysning om vejledende salærer.

Carlsen Advokater behandler alle oplysninger modtaget af og om klienten fortroligt. Tavshedspligten gælder ubegrænset.

Hos Carlsen Advokater er alle medarbejdere i overensstemmelse med Værdipapirhandelsloven underlagt regler om behandling af intern viden samt handel med børsnoterede værdipapirer.

Kan en uoverensstemmelse om salær eller sags-
behandling i øvrigt ikke løses i mindelighed,
henviser vi til muligheden for at indbringe tvister for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 26, 1306 København K. Se nærmere på Advokatnævnets hjemmeside.

Enhver tvist mellem en klient og Carlsen Advokater er underlagt dansk ret og kan alene indbringes for danske domstole.